Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

XXL Stunt B.V., gevestigd te Barneveld en

ingeschreven bij de KVK te Arnhem onder nummer 64688011, versie april 2016

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de XXL Stunt B.V. en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen XXL Stunt B.V. en Koper.
 • De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of kan worden geprint. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kostenloos zullen worden toegezonden.
 • De opdracht of bestelling van Koper geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 • XXL Stunt B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk voor de opdracht of bestelling wordt overeengekomen.


Artikel 2 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als XXL Stunt B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden XXL Stunt B.V. niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 3 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft XXL Stunt B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal XXL Stunt B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Koper dient de koopprijs te betalen aan XXL Stunt B.V., via een van de door XXL Stunt B.V. aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan XXL Stunt B.V. wordt betaald heeft Koper bevrijdend betaald.
 • XXL Stunt B.V. kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien XXL Stunt B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • XXL Stunt B.V. zal uiterlijk bij levering van het product of digitale inhoud aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het contactadres van de vestiging van XXL Stunt B.V. waar Koper met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • indien Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 4 - Herroepingsrecht

Alleen van toepassing indien Koper een consument is!

 • Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. XXL Stunt B.V. mag Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • Indien XXL Stunt B.V. Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien XXL Stunt B.V. de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop Koper die informatie heeft ontvangen.


Artikel 5 - Verplichtingen van Koper tijdens de bedenktijd

Alleen van toepassing indien Koper een consument is!

 • Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product en verpakking die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als XXL Stunt B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht door Koper en kosten daarvan

Alleen van toepassing indien Koper een consument is!

 • Als Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan XXL Stunt B.V..
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) XXL Stunt B.V.. Dit hoeft niet als XXL Stunt B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door XXL Stunt B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.
 • Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als XXL Stunt B.V. niet heeft gemeld dat Koper deze kosten moet dragen of als XXL Stunt B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Als Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 7 - Verplichtingen van de XXL Stunt B.V. bij herroeping

Alleen van toepassing indien Koper een consument is!

 • Als XXL Stunt B.V. de melding van herroeping door Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden.
 • XXL Stunt B.V. vergoedt alle betalingen van Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Koper aan XXL Stunt B.V. de herroeping meldt. Tenzij XXL Stunt B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag XXL Stunt B.V. wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • XXL Stunt B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Koper.
 • Als Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft XXL Stunt B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Alleen van toepassing indien Koper een consument is!

XXL Stunt B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop XXL Stunt B.V. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Volgens specificaties van Koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Kunststof platen, ook al worden deze veelal in een aantal standaard maten op onze site vermeld, worden vrijwel in alle gevallen per order specifiek op maat gezaagd. Daarom zijn deze uitgesloten van het retourrecht);
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.


Artikel 9 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan XXL Stunt B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar XXL Stunt B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • Prijzen die zijn genoemd in offertes gelden voor de termijn zoals genoemd in de offerte of indien er geen geldigheidstermijn is genoemd, tot maximaal 30 dagen na de datum van uitbrengen van de offerte.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen inclusief btw.


Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en garantie

 • XXL Stunt B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • XXL Stunt B.V. verleent aan Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gedurende een periode van 2 jaar na levering van de producten garantie op materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie geldt alleen als deze niet het gevolg zijn van onjuist of onoordeelkundig gebruik.
 • Voor geleverde producten met fabrieks- of leveranciersgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen en -termijnen.
 • Het voldoen van XXL Stunt B.V. van de onder lid 2 en 3 genoemde garantieverplichting geldt, onder uitsluiting van andere claims en gevolgschades, als enige en algehele schadevergoeding.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • XXL Stunt B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres of afhaalpunt dat Koper via het platform aan XXL Stunt B.V. kenbaar heeft gemaakt c.q. voor heeft gekozen.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal XXL Stunt B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal XXL Stunt B.V. ervoor zorgen dat, indien Koper de bestelling al heeft betaald, het bedrag onverwijld aan Koper wordt terugbetaald.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij XXL Stunt B.V. tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan XXL Stunt B.V. bekend gemaakte derde.


Artikel 12 – Reclame (klachtplicht)

 • Koper zal de geleverde producten en verpakking terstond en grondig inspecteren op gebreken en schades en bij aanwezigheid daarvan, deze binnen bekwame tijd nadat deze gebreken en schades zijn geconstateerd schriftelijk melden bij XXL Stunt B.V.
 • Indien Koper niet binnen 7 dagen na levering XXL Stunt B.V. heeft gewezen op de onder lid 1. bedoelde gebreken en schades, wordt Koper geacht in te stemmen met de staat waarin de gekochte producten zijn geleverd.
 • Koper zal de toegezonden orderbevestigingen, pakbonnen en facturen door XXL Stunt. B.V. terstond inspecteren op volledigheid en juistheid en eventuele onvolkomenheid binnen bekwame tijd nadat deze onvolkomenheid is geconstateerd schriftelijk melden bij XXL Stunt B.V.
 • Indien Koper niet binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestigingen, pakbonnen en facturen XXL Stunt B.V. heeft gewezen op de onder lid 3. bedoelde onvolkomenheden, wordt Koper geacht te hebben ingestemd met de inhoud van ontvangen orderbevestigingen, pakbonnen en facturen.
 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan bij levering of afhaling.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan XXL Stunt B.V. te melden.
 • Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door XXL Stunt B.V. is gewezen op de te late betaling en XXL Stunt B.V. aan Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. XXL Stunt B.V. is eveneens gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. XXL Stunt B.V. kan ten voordele van Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 13 - Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan bij levering of afhaling.
 • Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan XXL Stunt B.V. te melden.
 • Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door XXL Stunt B.V. is gewezen op de te late betaling en XXL Stunt B.V. aan Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. XXL Stunt B.V. is eveneens gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. XXL Stunt B.V. kan ten voordele van Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde goederen blijven na levering eigendom van XXL Stunt B.V. totdat al hetgeen Koper aan XXL Stunt B.V. verschuldigd is, zowel financieel als anderszins, uit welke hoofde en uit welke overeenkomst dan ook, aan XXL Stunt B.V. heeft voldaan.
 • Gedurende het eigendomsvoorbehoud mag Koper de geleverde produkten niet bezwaren of andere daden van beschikking m.b.t. deze produkten verrichten.
 • Ingeval XXL Stunt B.V. haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde goederen terughalen. Opdrachtgever staat XXL Stunt B.V. toe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden. Eventuele aan het terughalen van de produkten verbonden kosten komen voor rekening van Koper.


Artikel 15 - Klachtenregeling

 • XXL Stunt B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij XXL Stunt B.V..
 • Bij XXL Stunt B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door XXL Stunt B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 16 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen XXL Stunt B.V. en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met dwingend recht, is slechts de betrokken bepaling onverbindend. De bepaling wordt dan vervangen door een rechtens wel toelaatbare bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven van deze algemene voorwaarden blijven dan onverkort van kracht.


Klik op onderstaande link om een exemplaar van de Leverings- en betalingsvoorwaarden te downloaden:

Leverings- en betalingsvoorwaarden XXL Stunt B.V..pdf

verzending
Gratis verzending bij besteding vanaf 300 euro!

retour
14 dagen retourneren!

garantie
5 jaar garantie!

laagsteprijs
Laagste prijsgarantie!